Frågor & Svar för ett eventuellt förvärv av Samuelsdal Golf AB

Vi lämnar här svar på några av de vanligast frågorna som kommit till oss vid våra träffar med er medlemmar.  Vi  uppdaterar information kontinuerligt.

Vi börjar med några förkortningar.

Falun Borlänge Golfklubb – FBGK

Falun Borlänge Golfklubb AB – FBGK AB

Samuelsdal Golf AB – SGAB

Samuelsdal Gofklubb – SGK

 

Fråga: Hur beslutas om ett köp skall ske eller ej?

Svar: Styrelsen arbetar med ett förslag att FBGK AB skall förvärva SGAB. FBGK AB är en medlemsägd juridisk organisation vilket då leder till att ett beslut skall fattas på en extra stämma i FBGK.

 

Fråga: Hur skall ett köp finansieras?

Svar: Då ett AB köper ett annat AB som vid förvärvet blir ett dotterbolag krävs alltid en finansiering i form av inlånat kapital samt ett eget kapital från den köpande organisationen. Då styrelsen nu gör en så kallad Due Diligence vilket innebär en ekonomisk genomgång av SGAB vilket sannolikt kommer att leda till en förhandling mellan köpare och säljare om de ekonomiska villkoren vid ett förvärv går det ej idag att säga hur mycket eget kapital som krävs av köparen. Det som generellt kan sägas är att vid liknande affärer inom privat näringsliv krävs ett eget kapital på storleksordning 40 – 50 %

 

Fråga: Kan vi inte samarbeta med Samuelsdal utan att genomföra ett förvärv?

Svar: Under en längre tid har styrelsen fört samtal om samverkan med flera golfklubbar. Utifrån den erfarenheten bedömer styrelsen att för att uppnå framtida synergier som leder till en mer stabil ekonomi samt möjlighet till ett större utbud till marknaden så måste de golfklubbar som samverkar ha en huvudman/ägare. I annat fall hamnar de samverkande parterna i situationer där man regelmässigt skall diskutera fördelning av kostnader och intäkter vilket riskerar att leda till att synergier ej uppnås.

 

Fråga: När skall ett förvärv ske?

Svar: Ett beslut kommer att fattas vid en extra stämma i FBGK under september/oktober. Röstar då stämmen för att ett förvärv skall ske blir det ett tillträde till SGAB vid årsskiftet 17/18.

 

Fråga: Vilka fördelar ger ett förvärv av SGAB?

Svar: Styrelsen bedömer att vi kan få fördelar i form av bland annat

  • Alla medlemmar får en tillgång till flera anläggningar
  • Ekonomisk styrka i en större klubb med fler medlemmar
  • Maskinella fördelar med två anläggningar
  • Personella resurser framförallt på den administrativa sidan
  • Tillgång till två banor för sponsorgolf samtidigt som medlemmarna har en bana att tillgå
  • Attraktiva erbjudande till gäster. Paket för de som är på semester med husvagn/husbil.

 

Fråga: Vilka risker ser styrelsen vid ett förvärv?

Svar:  Vi ser inga risker – finns endast möjligheter.

 

Fråga: Vad händer med SGK?

Svar: SGK är en ideell golfklubb som idag har ett avtal med SGAB att spela på deras anläggning. Vid ett förvärv får SGAB en ny ägare i form av FBGK AB. Juridiskt kan man ej slå ihop 2 ideella organisationer vilket innebär att SGK sannolikt kommer att avvecklas och dess medlemmar kommer att erbjudas ett medlemskap i FBGK

 

Fråga: Hur påverkar ett förvärv mina avgifter?

Svar: Styrelsen arbetar med förslag till framtida medlemsformer/avgifter till den kommande säsongen. Ett sådant arbete skall ske årligen inför höstårsmöte då kommande säsongs avgifter skall fastställas. Detta innebär i nuvarande situation att flera olika alternativ måste utredas/klarläggas. En arbetshypotes är att jag som individ betalar ett medlemskap till FBGK. Jag betalar en spelavgift för att spela på anläggningen i Samuelsdal, en annan spelavgift för att spela på anläggningen i Aspeboda och som alternativ till detta en spelavgift för att nyttja bägge anläggningarna.

 

Fråga: Har ni gjort någon omvärldsbevakning.

Svar: Vi har haft dialog med representanter för de som var med vid sammanslagningen mellan Mosjö och Gustavsvik i Örebro. De har gett oss en positiv feedback. Även kommit med förslag hur vi bör kommunicerar med medlemmar och andra externa instanser.

Svenska golfförbundets klubbkonsulent har hjälpt oss i funderingarna kring köp/sammanslagning av klubbar.