Golfens framtid i Falun Borlänge. 

Kallelse beslut avseende av förvärv av Samuelsdals Golf AB,

4/10 skickades bifogad information på e-post till medlemmar i Falun Borlänge golfklubb. I e -post meddelandet har vi ställt frågan om du kommer att närvara, vi önskar att du svarar detta e post —-meddelande.

——————————————————————————
Falun Borlänge Golfklubb kallar till extra årsmöte för att besluta om ett förvärv av Samuelsdal Golf AB (dagordning bifogas).

Inför årsmötet kommer ekonomiska fakta samt underlag att sändas ut på samma sätt som denna kallelse. I samband med detta kommer även fullmaktsformulär att göras tillgängligt i det fall medlem ej har möjlighet att närvara på det kommande årsmötet.

En närvarande medlem har då möjlighet att rösta för en ej närvarande medlem genom denna fullmakt. Vidare är det så att det aktuella ärendet är av sådant intresse att vi ännu ej valt att boka lokal för det aktuella mötet.

Vi önskar att du besvarar denna kallelse snarast så att lämplig lokal kan bokas, svara enligt e-post meddelandet.

Styrelsen Falun Borlänge golfklubb

———————————————————————————

 

Föredragningslista extra årsmöte i Falun Borlänge Golfklubb 2017-10-25

Lokal: meddelas senare

Tid: 18.00

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet

6. Information och redogörelse fakta om ett förvärv av Samuelsdal Golf AB.

7. Beslut avseende av förvärv av Samuelsdal Golf AB

8. Årsmötet avslutas