Inför årsmöte 16 november

Styrelsen tillsammans med personal samt kommittéer förbereder nu frågor inför kommande årsmöte. Nedan följer lite information vilka saker vi just nu arbetar med.

Vi arbetar med att ta fram en långsiktig underhålls/utvecklingsplan för vår bana. Denna kommer på en övergripande nivå presenteras till höstårsmötet och ingå i den budgetram som föreslås till kommande verksamhetsår. Denna plan sträcker sig över 5 års tid och innehåller åtgärder på såväl kort sikt som ett längre perspektiv. Vilka åtgärder som kan genomföras enligt denna plan kommer att vara beroende av framtida ekonomiska möjligheter. Det viktiga är dock att det föreligger en plan med prioriterade åtgärder som vi har att förhålla oss till.

Styrelsen har en ambition att skapa en grupp av medlemmar som kan ta ett övergripande ansvar för planering/underhåll av vårt fastighetsbestånd. Detta ingår ej i utvecklingsplan för bana. I detta arbete ingår också att planera för hur vi långsiktigt vill utveckla såväl klubbhusområde som vårt maskinhallsområde. Idag har vi framtida underhållsarbete i vårt fastighetsbestånd som kan ”kännas” onödigt att genomföra i det fall vi ex.vis fattar framtida beslut om ett nytt klubbhus.

FBGK deltar idag aktivt i ett övergripande arbete med att vara en part i kommunens arbete med att ta fram en övergripande översiktsplan för hela Aspebodaområdet. I detta arbete är golfklubbens markområde samt angränsande markområden en viktig del. I detta arbete ingår att vi från FBGK önskar tillgång till angränsande markområden för ex.vis husbilsparkering, övningsområden och eventuellt boende i mindre stugor. I samband med detta arbete är en viktig fråga vår möjlighet att ansluta till kommunens planerade utbyggnad av vatten och avlopp samt kostnaden för detsamma.

Inför årsmöte genomförs också ett arbete med att se över våra medlemsformer och avgifter. Inom FBGK har vi en högre snittålder på våra medlemmar än riksgenomsnitt och det är viktigt att försöka skapa en föryngring inom klubben. Detta kan komma att påverka medlemsformer som ex.vis familjemedlemskap. Ett färdigt förslag kommer att läggas fram och beslutas under höstårsmötet.

Vidare har vi inom styrelsen tillsammans med Lennart Björling sett över det vi benämner ”Framtida organisation”. I detta har vi på en övergripande nivå gått igenom vilken servicenivå som skall levereras från såväl egen kansliverksamhet som våra entreprenörer i shop och restaurang samt ansvar inom våra olika kommmittéer.  I samband med detta sker en planering av arbetsuppgifter som skall genomföras under tre olika tidsperioder som vi benämner vinter, försäsong och säsong. Utifrån detta har vi från styrelsen an ambition att en övergripande planering samt en stor del av arbetsuppgifter skall vara genomförda när kommande säsong startar upp så att alla som på något vis är delaktiga skall känna till vad som gäller.

En planering har skett avseende höst/vinterarbete på vår bana där vi är beroende av ideella arbetsinsatser. Vi kommer löpande att be om hjälp med detta under oktober – december. Arbetsuppgifter som skall genomföras är bland annat följande:

  • Fundament och stolpar för uppsättning av nytt nät på range
  • Röjning av sly på vissa beslutade områden
  • Konstgräs på broar
  • Flytt av bro hål 3
  • Renovering av tee områden
  • Målområden på range
  • Sannolikt påbörja intakning av utslagsplatser och bollmaskin
  • Invintring av klubbhusområde – möbler mm.

 

Höstårsmöte kommer att hållas den 16 november i Näringslivets hus i Falun. Kom ihåg att som medlem har du alltid möjlighet att anmäla frågor som skall behandlas på årsmötet. Dessa frågor skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet dvs. senast den 19 oktober lämpligast till vår infomail – info@fbgk.se.

 

För styrelsen

 

Claes Aldurén