UPPDATERING FRÅGOR & SVAR NR 6,

Vi lämnar här en uppdatering av svar på några av de vanligast frågorna som kommit till oss vid våra träffar med er medlemmar.
Uppdatering  sker kontinuerligt.

Nytt datum för frågestund med representanter från styrelsen.

Plats, Klubbrummet
Måndag 25/9 17.00

————————————————————————————-

 

 

 

Några förkortningar.

Falun Borlänge Golfklubb – FBGK

Falun Borlänge Golfklubb AB – FBGK AB

Samuelsdal Golf AB – SGAB

Samuelsdal Gofklubb – SGK

 

Fråga: Hur reagerar medlemmarna från Borlänge på ett ev. Samuelsdals-förvärv? Övergår man till Dalsjö?

Svar: När det gäller ”nyttovärden” för en medlem i FBGK så är detta självfallet olika beroende på min egen geografiska belägenhet. Vi har idag ca 35% medlemmar från Borlänge och dessa ser sannolikt ej samma nytta med ett förvärv som en medlem från Falun. Vi vet inget om framtida medlemskap från vare sig egna medlemmar eller från medlemmar i Samuelsdal GK. Inom styrelsen har vi en förhoppning att en klubb med 2 anläggningar skall vara mer attraktiv än den situation vi har idag. Det som i detta sammanhang är viktigt är den framtida ”paketeringen” av spelformer som erbjuds till nuvarande och nya medlemmar vilket arbete skall ske i samförstånd med vår egen medlemskommitté och representanter från Samuelsdal.

När det gäller risken att gå till Dalsjö så föreligger denna risk även idag. Individen gör av olika skäl alltid ett eget val och vår ambition är att vi skall kunna erbjuda ett mycket intressant alternativ.  I nuläget ser styrelsen ej någon risk då du som medlem i FBGK skall kunna spela på liknande villkor som idag på denna anläggning, dessutom ökar tillgänglighet till individens/medlems möjlighet att kunna boka tid på någon av de 2 anläggningar vi förhoppningsvis kommer att driva i framtiden.

 

Fråga: Har vi råd med räntekostnader på ytterligare skulder? Vi har redan en avsevärd belåning?

Svar: Vår belåning idag är sedan jag ( Claes Aldurén ) tillträdde i verksamheten lägre än tidigare. Klubben har klarat sina årliga amorteringar. Det som är en skillnad är att vi idag äger vår maskinpark vilket medfört en lägre årlig kostnad samtidigt som vårt AB lånat upp detta investeringskapital tack vare ett förtroende hos våra finansiärer. När det gäller räntekostnad avseende nya skulder så är styrelsens uppfattning att vi med god marginal kommer att  klara en ökad räntekostnad vid ett förvärv.

 

Fråga: En ökad årsavgift kan nog få en del medlemmar att hoppa av?

Svar: Styrelsen arbetar utifrån ett tänkt scenario där en FBGK medlem skall kunna välja att bara spela på anläggningen i Aspeboda med en årsavgift som täcker denna anläggnings kostnader. En medlem i Samuelsdal skall kunna spela på anläggningen i Samuelsdal med en årsavgift som täcker denna anläggnings kostnader. Detta innebär ingen förändring i relation till dagens situation. Det vi dock kommer att kalkylera med är att ett antal medlemmar från dessa bägge klubbar kommer att välja en möjlighet att nyttja bägge anläggningarnas utbud vilket ger en merkostnad i det fall jag väljer detta alternativ.

 

Fråga: Hur säkra är påstående om stora samarbetsvinster?

Svar: I nuläget kan vi ej presentera siffror på detta. Det som hittills är gjort är att identifiera inom vilka områden samarbetsvinster/synergier kan föreligga. Samtidigt har vi självfallet tittat inom golfsverige på liknande förändringar och av detta dragit slutsatser. De områden som vi nu tittar på avseende synergier är bland annat administration av verksamheten, inköp sällananvända maskiner, samnyttjande banpersonal, marknadsfrågor, rekrytering framtida medlemmar samt att kunna bygga en framtida organisation för verksamheten som ej är beroende av att vi måste förlita oss på att ideella arbetskrafter tar ett mycket stort ansvar för verksamheten. Från styrelsen har vi ej uttryckt något om samarbetsvinster i ett ekonomiskt perspektiv utan endast sagt att dessa torde finnas. Till kommande stämma kommer vi självfallet att redovisa vad vi tror i denna fråga.

 

Fråga: Jag hörde en medlem säga ”What’s in it for me?

Svar: personligen tror jag som ordförande i verksamheten att jag som individ/medlem självfallet kan ställa mig denna fråga. I ett större perspektiv är min egen uppfattning att det är nödvändigt att i en ideell organisation försöka skapa förutsättningar för en större medlemskår, attrahera nya golfare, få in mer ungdomar och familjer i vår verksamhet samt att skapa förutsättningar för en framtida fungerande organisation. Utifrån frågan ovan kanske jag då ej ser ”Whats in it for me”. Jag påstår dock att vid ett förvärv ökar sannolikheten för en fungerande verksamhet såväl i Aspeboda som i Samuelsdal samtidigt som vi breddar vårt utbud för att kunna rekrytera nya golfare till verksamheten.

 

Fråga: Det råder stor tveksamhet bland medlemmarna för detta förvärv?

Svar: Jag har endast erhållit positiva tillrop på det arbete som styrelsen nu bedriver och ej nåtts av den tveksamhet du säger föreligger. Skulle vara tacksam för frågeställningar från de som anser detta så att vi kan reda ut eventuella funderingar på ett positivt vis. Ett sort antal av våra yngre medlemmar har uttryckt att de ser mycket positivt på en ”affär” med Samuelsdal Golf AB.

Avslutningsvis väljer jag att besvara även din rubrik.

 

Fråga: Det känns inte övertygande när styrelsen påstår att inga risker finns?

Svar: Normalt är det så i alla affärstransaktioner att köpare och säljare värderar sina verksamheter på olika vis. Det vi nu gör är en genomlysning av samtliga ekonomiska och administrativa villkor som föreligger inom Samuelsdal Golf AB. Detta arbete kommer att ge en förhandling mellan parterna om slutliga villkor för en affärs genomförande. Syfte från en köpare är då att minimera risker vilket innebär att vi från styrelsen till en kommande stämma inom FBGK kommer att redovisa detta till fullo. Av denna anledning det tidigare svaret att inga risker föreligger. Vidare är det så att den verksamhet som vi bedriver ständigt innebär ett antal risker som ex.vis Hur många medlemmar betalar kommande år? Hur stora blir våra greenfee intäkter? Vilka ej planerade reparationer får vi på vår maskinpark? Hur går rekrytering av nybörjare för att minska ett avgående av tidigare medlemmar? Jag kan göra denna lista lång om vi skall identifiera ”risker” men väljer att stanna vid detta.


Fråga/Kommentar :

I alla projekt och upphandlingar finns det risker. Att inte våga presentera dem på ett trovärdigt sätt för medlemmarna är beklagligt.

Svar:
En viktig komponent i vårt arbete har varit att vi ser samarbete mellan klubbar som ett måste i vår region. Vi i FBGK ser en stor risk med de ekonomiska ramar som vi har för att överleva på sikt. Det behövs förstärkning av medlemsintäkter och samtidigt trimma våra kostnader inom t.ex. bana och administration, vid ett samgående finns synergier som bidrar till att uppnå detta.

Vi lever ständigt med risker, en golfklubb har mängd risker som kan uppkomma under en säsong och som inte har förutsetts. T.ex. en maskin kan gå sönder, då står vi under stora ekonomiska beslut som inte är planerade men som påverkar vår ekonomi. Andra risker är att vädret inte är till fördel för golf och det påverkar hela klubben, bana, shop och restaurang.

I arbetet med ett eventuellt köp ser vi inte några andra risker utöver ovan nämnda. Vi har därför valt att inte spekulera i att medlemmar lämnar klubben, att maskiner går sönder eller att det kan bli en regnig sommar, utan fokus har varit på att ha en så gedigen ekonomiska genomgång av Samuelsdals AB:s räkenskaper som möjligt.

Vid genomgång av dessa räkenskaperna har vi sett saker som kan bedömas som risker men som vi tar höjd för i en överenskommelse kring försäljningsvärdet. I detta analysarbete har vi haft extern experthjälp.

Till det extra årsmötet som styrelsen kallar till är avsikten att klargöra alla de ekonomiska förutsättningarna som ett köp av Samuelsdals AB innebär. Ett underlag med ekonomisk fakta kommer att skickas till alla medlemmarna inför det extra årsmötet.

 

Tidigare frågor och svar, se nedan

 

Fråga: Hur beslutas om ett köp skall ske eller ej?

Svar: Styrelsen arbetar med ett förslag att FBGK AB skall förvärva SGAB. FBGK AB är en medlemsägd juridisk organisation vilket då leder till att ett beslut skall fattas på en extra stämma i FBGK.

 

Fråga: Hur skall ett köp finansieras?

Svar: Då ett AB köper ett annat AB som vid förvärvet blir ett dotterbolag krävs alltid en finansiering i form av inlånat kapital samt ett eget kapital från den köpande organisationen. Då styrelsen nu gör en så kallad Due Diligence vilket innebär en ekonomisk genomgång av SGAB vilket sannolikt kommer att leda till en förhandling mellan köpare och säljare om de ekonomiska villkoren vid ett förvärv går det ej idag att säga hur mycket eget kapital som krävs av köparen. Det som generellt kan sägas är att vid liknande affärer inom privat näringsliv krävs ett eget kapital på storleksordning 40 – 50 %

 

Fråga: Kan vi inte samarbeta med Samuelsdal utan att genomföra ett förvärv?

Svar: Under en längre tid har styrelsen fört samtal om samverkan med flera golfklubbar. Utifrån den erfarenheten bedömer styrelsen att för att uppnå framtida synergier som leder till en mer stabil ekonomi samt möjlighet till ett större utbud till marknaden så måste de golfklubbar som samverkar ha en huvudman/ägare. I annat fall hamnar de samverkande parterna i situationer där man regelmässigt skall diskutera fördelning av kostnader och intäkter vilket riskerar att leda till att synergier ej uppnås.

 

Fråga: När skall ett förvärv ske?

Svar: Ett beslut kommer att fattas vid en extra stämma i FBGK under september/oktober. Röstar då stämmen för att ett förvärv skall ske blir det ett tillträde till SGAB vid årsskiftet 17/18.

 

Fråga: Vilka fördelar ger ett förvärv av SGAB?

Svar: Styrelsen bedömer att vi kan få fördelar i form av bland annat

  • Alla medlemmar får en tillgång till flera anläggningar
  • Ekonomisk styrka i en större klubb med fler medlemmar
  • Maskinella fördelar med två anläggningar
  • Personella resurser framförallt på den administrativa sidan
  • Tillgång till två banor för sponsorgolf samtidigt som medlemmarna har en bana att tillgå
  • Attraktiva erbjudande till gäster. Paket för de som är på semester med husvagn/husbil.

 

Fråga: Vilka risker ser styrelsen vid ett förvärv?

Svar:  Vi ser inga risker – finns endast möjligheter.

 

Fråga: Vad händer med SGK?

Svar: SGK är en ideell golfklubb som idag har ett avtal med SGAB att spela på deras anläggning. Vid ett förvärv får SGAB en ny ägare i form av FBGK AB. Juridiskt kan man ej slå ihop 2 ideella organisationer vilket innebär att SGK sannolikt kommer att avvecklas och dess medlemmar kommer att erbjudas ett medlemskap i FBGK

 

Fråga: Hur påverkar ett förvärv mina avgifter?

Svar: Styrelsen arbetar med förslag till framtida medlemsformer/avgifter till den kommande säsongen. Ett sådant arbete skall ske årligen inför höstårsmöte då kommande säsongs avgifter skall fastställas. Detta innebär i nuvarande situation att flera olika alternativ måste utredas/klarläggas. En arbetshypotes är att jag som individ betalar ett medlemskap till FBGK. Jag betalar en spelavgift för att spela på anläggningen i Samuelsdal, en annan spelavgift för att spela på anläggningen i Aspeboda och som alternativ till detta en spelavgift för att nyttja bägge anläggningarna.

 

Fråga: Har ni gjort någon omvärldsbevakning.

Svar: Vi har haft dialog med representanter för de som var med vid sammanslagningen mellan Mosjö och Gustavsvik i Örebro. De har gett oss en positiv feedback. Även kommit med förslag hur vi bör kommunicerar med medlemmar och andra externa instanser.

Svenska golfförbundets klubbkonsulent har hjälpt oss i funderingarna kring köp/sammanslagning av klubbar.